Întrebări Frecvente

Întrebări Frecvente

Transilvania Investments

Inteligență investițională și fler pentru oportunități.
Ce valoare au dividendele aferente exercițiului financiar 2019?
Conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor societății din data de 28.04.2020, valoarea dividendului brut aferent exerciţiului financiar 2019 este de 0,0355 lei/acţiune. 
Cum pot intra în posesia dividendelor neridicate?

Dividendele aferente anului 2019 pot fi încasate de la orice agenție a Băncii Transilvania din țară, în baza actului de identitate valabil.

Conform Hotărârilor Adunărilor Generale Ordinare ale Acționarilor din aprilie 2021 și aprilie 2022, pentru anii 2020 și 2021 nu s-au acordat dividende.

Dacă doriți să încasați dividendele în contul bancar personal, vă rugăm să contactați societatea Depozitarul Central, la telefon: 021 – 4085800, 021 - 4085874 sau pe e-mail, la adresa contact@depozitarulcentral.ro.

Cum se calculează impozitul pe dividende și cine îl plătește?
În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, societatea calculează şi reţine la
sursă impozitul pe dividende la data plăţii dividendelor. Impozitul este
declarat şi plătit la Bugetul de Stat de către societate, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a efectuat plata. În cazul dividendelor care nu au fost plătite acţionarilor până la sfârşitul anului în care a fost aprobată distribuirea de dividende, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.

În prezent, cota standard de impozitare a dividendelor este 5%, cu excepția
situațiilor speciale prevăzute de Codul Fiscal.

Acționarii nerezidenţi pot beneficia de cotele de impozitare mai favorabile prevăzute în Convențiile de Evitare a Dublei Impuneri, cu condiția transmiterii Certificatului de Rezidenţă Fiscală valabil pentru anul calendaristic în care se efectuează plata dividendului (original sau copie legalizată), însoţit de traducerea legalizată a acestuia în limba română (original).
Cum pot să vând sau să cumpăr actiuni emise de Transilvania Investments Alliance?
Având în vedere faptul că acțiunile emise de Transilvania Investments Alliance (fostă SIF Transilvania) sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, vânzarea/cumpărarea acestora se efectuează, conform legii, prin intermediul societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) și al instituțiilor de credit. Ca urmare, pentru a vinde sau cumpăra acțiuni emise de Transilvania Investments Alliance, trebuie să vă adresați unei astfel de societăți. 

Lista și datele de contact ale acestor societăți pot fi consultate pe site-ul Bursei de Valori București, la adresa www.bvb.ro, secțiunea Intermediari și pe site-ul Depozitarului Central, la adresa www.roclear.ro, secțiunea Participanți.
Cum pot afla numărul de acțiuni pe care îl dețin în prezent la Transilvania Investments Alliance?
Numărul de acţiuni deţinut de un acționar este atestat de documentul numit Sumarul pozițiilor de cont. Sumarul pozițiilor din cont evidențiază totalitatea instrumentelor financiare din conturile titularului deținute la diferiți emitenți.

Sumarul pozițiilor din cont este emis de societatea care ține registrul acționarilor Transilvania Investments Alliance (fostă SIF Transilvania), respectiv Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, telefon: 021–4085800, 021-4085874, website: www.roclear.ro, e-mail: contact@depozitarulcentral.ro

Sumarul pozițiilor de cont se eliberează la cererea titularului acțiunilor, în baza transmiterii documentelor și a plății tarifelor solicitate de către Depozitarul Central.
Ce demersuri trebuie să fac în situația în care mi-am schimbat adresa/numele?
În vederea modificării datelor de identificare cu care sunteți înregistrat în registrul acționarilor Transilvania Investments Alliance (fostă SIF Transilvania), este necesar să contactați societatea Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Carol I nr 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, tel. 021–4085800, 021-4085874, website: www.roclear.ro, e-mail: contact@depozitarulcentral.ro.

 Modificarea datelor de identificare se realizează la cererea titularului acțiunilor, în baza transmiterii documentelor și a plății tarifelor solicitate de către Depozitarului Central. 

Operaţiunea de actualizare a datelor personale se poate realiza şi prin intermediul Poştei Române, prin Oficiile Poştale nr. 1 din municipiile reşedinţă de judeţ, în baza unui comision pe care aceasta îl percepe solicitantului. 

Confom Actului constitutiv al Transilvania Investments Alliance, nu vor fi opozabile societății niciuna din schimbările intervenite în situația acţionarilor care nu sunt comunicate şi înregistrate în evidenţele Depozitarului Central S.A.
Cum se pot transfera acțiunile deținute la Transilvania Investments Alliance de la o persoană decedată la moștenitorii acesteia? Cum pot fi încasate dividendele neridicate care au aparţinut unei persoane decedate?

Pentru a intra în posesia acțiunilor deținute de o persoană decedată este necesar a se urma următoarea procedură:

  1.  persoanele având vocație de moștenitor solicită Depozitarului Central, în baza plății unei taxe și depunând documentele necesare, emiterea unui extras de cont cuprinzând atât acțiunile deținute la Transilvania Investments Alliance (fostă SIF Transilvania), cât și eventuale acțiuni suplimentare deținute de persoana decedată la celelalte societăți de investiții financiare sau la alte societăți; Precizare importantă: În baza protocolului de colaborare semnat între Depozitarul Central şi Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN-INFONOT), angajaţii acestei instituţii pot elibera, prin accesarea sistemului Depozitarului Central, sumarele pozițiilor de cont pe numele persoanelor decedate, necesare în dezbatarea succesiunilor instrumentate de către notarii publici.
  2.  în baza extrasului de cont, se solicită unui notar public dezbaterea succesiunii pentru toate acțiunile deținute de persoana decedată. În cazul în care există mai mulți moștenitori, este necesar să se realizeze și ieșirea din indiviziune sau partajul succesoral;
  3. după finalizarea dezbaterii succesiunii, se solicită Depozitarului Central efectuarea în registrul actionarilor a transferului de acțiuni de la persoana decedată la moștenitor/moștenitori, în baza depunerii documentației necesare și a plății unei taxe, precum și emiterea unui document numit confirmare de transfer. În cazul în care sunt mai mulți moștenitori, se vor solicita și confirmările pentru ieșirea din indiviziune. Relații suplimentare privind procedura de transfer de proprietate se pot obține de la societatea Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Carol I nr 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, 021 – 4085800, 4085874, website: www.roclear.ro, e-mail: contact@depozitarulcentral.ro. 
  4. După finalizarea transferului acțiunilor și primirea confirmării de transfer, noul/noii titulari se pot adresa societăţii noastre în vederea alocării pe numele noului/noilor titulari a dividendelor neîncasate care au aparţinut persoanei decedate.
Cum pot ceda unei rude acțiunile pe care le dețin la Transilvania Investments Alliance?

Efectuarea de transferuri directe de acțiuni Transilvania Investments Alliance (fostă SIF Transilvania) între rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv se realizează în baza actelor translative de proprietate autentificate de un notar public, prin intermediul societății Depozitarul Central, conform procedurilor acestei societăți și respectând prevederile legale în vigoare privind condițiile de efectuare a unor asemenea transferuri.

Relații suplimentare pot fi solicitate societății Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I, nr 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, tel. 021–4085800, 021-4085874, e-mail: contact@depozitarulcentral.ro, website: www.roclear.ro.

În afara acțiunilor deținute la Transilvania Investments Alliance, dețin acțiuni și la celelalte S.I.F.‐uri. Cum au fost obținute acestea?

Potrivit Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare, cetățenii români care au primit certificate de proprietate în temeiul Legii nr. 58/1991, și care au participat cu unul sau cu mai multe astfel de certificate de proprietate la procesele de privatizare inițiate și concretizate în temeiul Legii nr. 55/1995, au primit cu titlu de dividende, sub formă de acțiuni, cotă parte din veniturile cuvenite Fondurilor Proprietății Private până la 31 martie 1996.

Astfel, cetățenii care au subscris un carnet cu certificate de proprietate la o societate, indiferent care a fost aceasta, au primit un număr suplimentar de 6 acțiuni la SIF Banat‐Crișana, 5 acțiuni la SIF Moldova, 8 acțiuni la SIF Transilvania (actualmente Transilvania Investments Alliance), 38 acțiuni la SIF Muntenia și 10 acțiuni la SIF Oltenia.

Menționăm faptul că cele 8 acțiuni suplimentare deținute inițial de acționari la SIF Transilvania au fost dublate de două ori, în baza hotărârii Adunărilor Generale Extraordinare ale Acționarilor din datele de 27.04.2007 și 28.04.2014 (prin care s‐a aprobat majorarea capitalului social și acordarea de acțiuni gratuite acționarilor, respectiv o acțiune gratuită la fiecare acțiune deținută), astfel încât un acționar căruia i s-au alocat inițial un număr de 8 acțiuni, deține în prezent 32 de acțiuni la Transilvania Investments Alliance.

Menționăm faptul că majorări ale numărului inițial de acțiuni, primite conform celor de mai sus, s-au înregistrat în decursul timpului și la celelalte Societăți de Investiții Financiare.

Dacă doriți să aflați situația actuală a deținerilor dvs., este necesar sa solicitați un extras de cont de la Societatea Depozitarul Central S.A., cu sediul în București, Bulevardul Carol I, nr 34-36, etajele 3, 8 si 9, sector 2, tel. 021–4085800, 021-4085874, e-mail: contact@depozitarulcentral.ro, website: www.roclear.ro.

Am vândut acțiunile pe care le dețineam la Transilvania Investments Alliance la începutul anului. De ce nu am primit dividende distribuite din profitul anului anterior?

Dreptul de a beneficia de dividende aparține acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare, stabilită conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Astfel, data de înregistrare este aprobată de adunarea generală a acționarilor Transilvania Investments Alliance (fostă SIF Transilvania) care aprobă distribuirea de dividende și este ulterioară cu cel puțin zece zile lucrătoare datei ținerii acestei adunări generale.

De exemplu, acționarii îndreptățiți să primească dividende din profitul realizat de societate în anul 2019 au fost cei înregistrați în registrul acționarilor la data de 06.10.2020, stabilită ca dată de înregistrare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care a avut loc în 28.04.2020.

Dețin acțiuni la o altă societate. Pot să le transfer la Transilvania Investments Alliance?

Acțiunile deținute la o altă societate nu se pot transfera la Transilvania Investments Alliance (fostă SIF Transilvania). Acțiunile societății noastre sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, iar cumpărarea și vânzarea acestora se pot realiza numai prin intermediul societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) și al instituțiilor de credit.

Ca urmare, puteți cumpăra sau vinde acțiuni Transilvania Investments Alliance dând un ordin de cumpărare/vânzare prin intermediul unei astfel de societăți. Pentru informații privind vânzarea acțiunilor pe care le detineți la o altă societate, puteți contacta, de asemenea, o societate de servicii de investiții financiare. Lista și datele de contact ale acestor societăți pot fi consultate pe site-ul Bursei de Valori București, la adresa www.bvb.ro, secțiunea Intermediari și pe site-ul Depozitarului Central, la adresa www.roclear.ro, secțiunea Participanți.

Ce este data de referință?
Data de referinţă este data calendaristică stabilită de consiliul de administraţie/directoratul societăţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a acționarilor şi să voteze în cadrul acesteia. Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului şi anterioară adunării generale a acționarilor.
Ce este data de înregistrare?
Data de înregistrare este data calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor respectivei adunări generale a acționarilor. Această dată este ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.
Ce este data plății?
Data plății este data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.
Ce este ex-date?
Data ex-date este data anterioară datei de înregistrare, cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzactionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
Newsletterul Transilvania Investments

Abonați-vă la newsletter pentru a avea acces la o sinteză a celor mai recente informații despre Transilvania Investments.

Subscribe Newsletter
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram