Transilvania Investments încheie primele 9 luni ale acestui an cu un profit net de 151,99 milioane de lei, cu 176% mai mare decât profitul înregistrat în trimestrul III al anului 2022. Rezultatele financiare pentru primele trei trimestre sunt direct influențate de creșterea performanței companiilor în care fondul de investiții este acționar majoritar.

La 30 septembrie a.c., veniturile nete ale Transilvania Investments cresc la 172,42 milioane lei, un salt pozitiv de aproape 136% comparativ cu aceeași dată a anului anterior. O pondere importantă în venituri o au dividendele încasate de la companiile din portofoliul Transilvania Investments, fiind remarcată creșterea dividendelor de la companiile în care fondul deține pachetul de majoritar.

„Schimbările aduse, în ultimii doi ani, în strategia de dezvoltare a companiilor în care suntem acționar majoritar, încep să dea roade. Trecerea pe profit a THR Marea Neagră, al cărei model de business s-a schimbat radical, rezultatele foarte bune înregistrate de Aro Palace Brașov, dar și alte decizii implementate, au influențat direct dividendele încasate de la companiile în care suntem acționar majoritar. Valoarea acestora a crescut semnificativ față de valoarea la 30.09.2022 demonstrând astfel capacitatea acestor companii de a deveni relevante în industriile lor, de a face investiții și de a-și crește veniturile operaționale. Dincolo de cifre, am setat o viziune comună pentru companiile din portofoliu, în care focusul este pe creșterea performanței pe care investitorii o așteaptă de la noi.”, spune Radu Roșca, Președinte Executiv al Transilvania Investments.

Transilvania Investments a raportat la sfârșitul primelor 9 luni un activ net de 1.585,52 milioane de lei, în creștere cu 23,8% față de valoarea înregistrată în aceeași perioadă a anului anterior. Valoarea activelor totale deținute de fond, la 30 septembrie, este de 1.675,62 milioane lei, în creștere cu 24,4% față de aceeași perioadă a anului anterior.

În ultimele 9 luni, Transilvania Investments a finalizat o serie de proiecte cheie în acord cu strategia de dezvoltare a activelor din portofoliu. Turism Felix a încheiat prima fază din dezvoltare a Aqua Park Venus, o investiție de 14 milioane de Euro. Aro Palace Brașov va finaliza, la începutul anului viitor, selecția furnizorilor care vor gestiona amplul proiect de modernizare a Hotelului Capitol care urmează să fie redeschis, în 2025, sub denumirea Mercure Brașov Center, în urma asocierii cu grupul Accor.

Mai multe informații pot fi găsite în Raportul trimestrial la data de 30.09.2023:
https://transilvaniainvestments.ro/wp-content/uploads/2023/11/Raport-T3-2023-Transilvania-Investments-RO.pdf

 

Brașov, 15 noiembrie 2023.

O radiografie a celor mai importante evenimente din ultimul an, dar și planurile strategice de viitor ce vor duce la eficientizarea portofoliului, au fost în centrul discuțiilor dintre investitori și echipa Transilvania Investments. A doua ediție a Zilei Investitorului a confirmat dorința fondului de a păstra un dialog deschis și permanent cu investitorii.

Radu Roșca, Președinte executiv, a prezentat strategia principalelor linii de business și a detailat noile modele de administrare pornind de la exemplele concrete oferite de investițiile din turism (Aro Palace și Turism Felix), real estate (Independența Sibiu) sau active din sectorul industrial (Romradiatoare). „Dinamizarea și restructurarea activității din toate companiile în care suntem acționari majoritari rămâne principala noastră preocupare, cu o gândire strategică adaptată fiecărei companii, astfel încât, pe termen lung, profitul generat să fie în linie cu așteptările investitorilor noștri”, a precizat Radu Roșca.

În primul semestru al anului 2023, se remarcă o creștere substanțială, la aproape 54%, a ponderii veniturilor din dividendele generate de companiile din portofoliu în care fondul deține participații majoritare. Este cel mai bun semn că noile modele de business adoptate în ultimul an încep să producă rezultate. „Se evidențiază în mod special ajustarea pozitivă la nivelul participației deținute în THR Marea Neagră și evoluția pozitivă a participației în Turism Felix.”, a punctat Stela Corpacian, Vicepreședinte executiv, în prezentarea sa dedicată evoluției standardelor de guvernanță și leadership în Transilvania Investments.

Zona de tranzacționare rămâne strategică în activitatea fondului. „Ne concentrăm asupra emitenților cu lichiditate ridicată, păstrăm o distribuție echilibrată a riscului și ne concentrăm pe eficiență”, a explicat Theo Buftea, Vicepreședinte executiv.

Investitorii care nu au putut fi prezenți la evenimentul din Brașov pot afla detalii despre subiectele prezentate aici: https://transilvaniainvestments.ro/wp-content/uploads/2023/09/Prezentare-22.09.2023-Ziua-Investitorului-RO.pdf

Brașov, 26 septembrie 2023

Transilvania Investments Alliance S.A. („Transilvania Investments” sau „Societatea”) anunță începerea plății dividendelor distribuite din profitul net al exercițiului financiar 2022 prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) și al Agentului de plată Banca Transilvania („BT” sau „Agentul de Plată”), din data de 23.06.2023 (“Data Plății”), după cum urmează:
• Plata dividendelor se efectuează cu respectarea reglementărilor privind piața de capital și a prevederilor Codului Fiscal în vigoare și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Transilvania Investments nr. 1 din data de 24.04.2023;
• Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2022 sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Transilvania Investments, ținut de către Depozitarul Central, la data de 31.05.2023 - „Data de înregistrare” (ex-date 30.05.2023);
Valoarea dividendului brut este 0,014 lei/acțiune, impozitul pe dividende urmând a fi reținut la sursă în cota prevăzută de lege. Plata dividendelor se va efectua în lei;
• Conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare, cota de impozitare standard aplicabilă veniturilor din dividende este în prezent de 8% din suma brută a dividendelor, excepțiile referitoare la neimpozitarea veniturilor din dividende fiind prevăzute în mod distinct. De asemenea, acționarii nerezidenți pot beneficia de o cotă de impozitare mai favorabilă, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul de rezidență al acționarului respectiv, pe baza certificatului de rezidență fiscală valabil la data plății dividendelor, depus de acționarul nerezident până cel târziu la data 09.06.2023;
• Costurile aferente plăţii dividendelor, indiferent de modalitatea de plată, vor fi suportate de către acționari;
• Plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2022 este supusă prevederilor generale în materia prescripției, fiind prescriptibilă în termen de 3 (trei) ani de la data începerii plății.

Ultima zi de plată a dividendelor aferente anului exercițiului financiar 2022 este data de 22.06.2026.
Modalitățile de plată a dividendelor sunt următoarele:

I. Plăţi în conturile Participanţilor (Bănci Custode/SSIF)
Pentru acţionarii persoane fizice, juridice sau alte entități care la data de înregistrare deţin acţiuni evidenţiate în Secțiunea II a Depozitarului Central, într-un cont deschis la Participant, dividendele vor fi plătite automat în Data plății (23.06.2023) prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, în conturile Participanţilor respectivi, fără a fi necesară prezentarea unor documente suplimentare.

II. Plăţi prin virament bancar (în conturi deschise în lei la o bancă din România), în baza solicitărilor acționarilor adresate direct Depozitarului Central
Pentru acționarii care nu au cont deschis la Participanți (deținătorii de acțiuni evidențiate în Secțiunea I a Depozitarului Central), Depozitarul Central pune la dispoziția acestora opțiunea de a încasa orice sumă de bani cuvenită, prin virament într-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Această opțiune presupune înregistrarea codului IBAN la Depozitarul Central, acesta fiind valabil și pentru distribuțiile viitoare, până la primirea unei notificări contrare în acest sens din partea acționarului.
Acționarii care doresc să beneficieze de această opțiune vor trebui să completeze Formularul de colectare cod IBAN, disponibil pe website-ul Depozitarului Central, la adresa https://www.roclear.ro/Detinatori/DetinatoriDistribuireDividende și să îl transmită prin poștă, împreună cu documentele solicitate, către Depozitarul Central, sau să le depună direct la sediul acestuia, la adresa: Depozitarul Central, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3,8, și 9, cod poștal 020922, sector 2, București, România.
Solicitările de plată a dividendelor prin transfer bancar se vor transmite Depozitarului Central până la data de 21.06.2023. Depozitarul Central va verifica solicitările de plată transmise de acţionari, iar în cazul în care documentaţia nu este completă, va solicita completarea acesteia, contactând acţionarul la numărul de telefon sau adresa de e-mail indicate de acesta în documentele transmise iniţial.
Acționarii persoane fizice nereprezentați de Participant care nu vor transmite solicitări de plată a dividendelor în cont bancar până la data de 21.06.2023 sau cei ale căror cereri nu sunt complete/completate până la această dată, vor putea încasa dividendele de la unităţile bancare ale Băncii Transilvania, în conformitate cu cele menționate la Pct. III din prezentul comunicat.
În cazul în care acţionarii persoane fizice sau juridice transmit solicitări de plată a dividendelor în cont bancar ulterior Datei plății (23.06.2023), Depozitarul Central va instructa plata prin virament bancar în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul blocării plății prin numerar, pentru persoane fizice, respectiv de la data primirii cererii de plată, pentru persoane juridice. Modificarea modalităţii de plată va fi taxată conform grilei de tarife percepute deținătorilor de instrumente financiare și suportată de către acționar.
Pentru acționarii care au activată deja opțiunea de plată pusă la dispoziție de Depozitarul Central, respectiv au înregistrat codul IBAN la Depozitarul Central, plata dividendelor se va face automat la Data Plății, respectiv în 23.06.2023, prin virament bancar, prin intermediul Depozitarului Central, fără prezentarea unor documente suplimentare.

III. Plăţi în numerar/prin virament bancar prin unităţile bancare ale Băncii Transilvania
Pentru acţionarii persoane fizice care nu se încadrează la punctele I și II de mai sus, plata dividendelor se va face în numerar/prin virament la ghișeele Băncii Transilvania, la orice unitate BT din România, începând cu data de 23.06.2023.
Lista unităților Băncii Transilvania este disponibilă pe site-ul https://www.bancatransilvania.ro/bt-help/retea-unitati/. Acţionarii persoane fizice se vor putea prezenta la oricare unitate a Băncii Transilvania, orarul de plată a dividendelor încadrându-se în orarul de lucru al unităţilor bancare BT. Banca Transilvania va putea realiza plăţi în numerar în limita sumelor stabilite conform legislaţiei în vigoare.
Plata dividendelor în numerar sau prin virament solicitat în unităţile Băncii Transilvania se face doar către acţionarii persoane fizice, nereprezentaţi de Participant (deținătorii de acțiuni evidențiate în Secțiunea I a Depozitarului Central) şi care nu au optat pentru plata prin virament bancar conform Pct. II din prezentul comunicat, astfel:
1. Pentru acţionarii persoane fizice rezidente care se prezintă personal la ghişeu, plata dividendelor se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (CNP). Identificarea acţionarului se va face pe baza informaţiei regăsite în câmpul rezervat CNP. Acţionarul al cărui CNP înscris în actele prezentate la ghişeu nu corespunde cu cel înscris în evidențele Depozitarului Central se va adresa acestuia din urmă;
2. Pentru acţionarii persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghişeu, plata dividendelor se face în baza pașaportului a cărui serie şi număr trebuie să corespundă cu cele din evidențele Depozitarului Central. Acţionarul ale cărui date înscrise în actele prezentate la ghişeu nu corespund cu cele înscrise în evidențele Depozitarului Central se va adresa acestuia din urmă;
3. Pentru acţionarii persoane fizice având vârsta sub 14 ani, plata dividendelor se face reprezentatului legal, în speţă tutorele/părintele minorului, în baza următoarelor documente: certificatul de naştere al acţionarului care trebuie să aibă înscris CNP + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine), actul juridic ce instituie tutela în cazul tutorelui care nu este unul dintre părinţi + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al tutorelui/părintelui + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine);
4. Pentru acţionarii persoane fizice având instituită curatela, plata dividendelor se face prin curatorul respectivei persoane, în baza următoarelor documente: actul de identitate al acţionarului care trebuie să aibă înscris CNP + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine), actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine);
5. Pentru acţionarii persoane fizice care nu se prezintă personal la ghişeu, ci mandatează în acest sens o altă persoană, plata dividendelor se face împuternicitului respectivei persoane, în baza următoarelor documente: procură specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor eliberată cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei în care se efectuează plata, cu excepţia cazului în care împuternicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani şi este valabilă la data la care se efectuează plata + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine) şi actul de identitate al împuternicitului + 1 fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul (fotocopia se reţine). Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.
În cazul plăţilor prin virament bancar solicitat în unitatea Băncii Transilvania, acționarul completează formularul de solicitare plată dividende prin transfer bancar pus la dispoziție de bancă, la care se anexează un extras de cont certificat de banca unde se solicită transferul dividendelor sau alt document doveditor emis de bancă din care să reiasă titularul contului bancar în care se solicită plata. Titularul contului poate fi doar acţionarul sau, după caz, împuternicitul acestuia.
Nu se vor efectua plăți de dividende la ghişeu în următoarele cazuri:
- către acționarii al căror CNP din actele prezentate la ghişeu nu corespunde cu cel înscris în evidențele Agentului de plată şi primite de la Depozitarul Central. Aceştia vor fi îndrumați către Depozitarul Central.
- către moştenitorii acționarilor, în baza certificatelor de moştenitor. Aceștia vor fi îndrumați către Depozitarul Central, urmând ca dividendele să se plătească numai după înregistrarea de către Depozitarul Central, în baza solicitării moștenitorilor, a transferului direct de proprietate asupra acțiunilor ca efect al succesiunii. Documentele necesare efectuării transferului direct pentru cauză de moarte (moșteniri) se găsesc la adresa https://www.roclear.ro/Detinatori/DetinatoriTransferDrepturi.
Pentru acţionarii persoane juridice, nereprezentați de Participant, plata dividendelor se face prin transfer bancar, conform Pct. II din prezentul comunicat.

IV. Acțiuni deținute în coproprietate
În cazul acțiunilor deținute în coproprietate la Data de înregistrare, plata dividendelor se va efectua după cum urmează:
- în cazul plăților în numerar, plățile se vor face cu condiția ca toți coproprietarii să se prezinte la unitatea Băncii Transilvania, personal sau prin reprezentantul legal și/sau convențional și să prezinte documentele prevăzute mai sus pentru plățile în numerar;
- în cazul plăților către cei care au deschis cont la Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai cărui clienți sunt;
- în cazul plăților prin virament bancar, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate în contul indicat de către toți coproprietarii în baza solicitării comune adresate Băncii Transilvania sau Depozitarului Central;
- în situația în care coproprietarii solicită atât înregistrarea de către Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra acțiunilor ca efect al ieșirii din indiviziune, cât și plata directă către fiecare dintre coproprietari conform numărului de acțiuni dobândite în proprietate exclusivă, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, iar societatea va calcula sumele de bani corespunzătoare fiecărui fost coproprietar, plata urmând să se efectueze conform prezentei proceduri.

V. Precizări referitoare la aplicarea altor cote de impozitare a dividendelor

V.1. Cote de impozitare mai favorabile prevăzute de Convențiile de evitare a dublei impuneri
Acționarii nerezidenți care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și țara lor de rezidență, vor transmite la sediul Transilvania Investments din Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, cod poștal 500057, până la data de 09.06.2023, următoarele documente:
- Solicitare în original pentru aplicarea prevederilor mai favorabile ale convenției de evitare a dublei impuneri, însoțită de
- Certificatul de rezidență fiscală pentru anul în care are loc plata dividendelor (2023), în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoțit de traducerea autorizată în limba română, în original și documentele suport conținând datele de contact necesare pentru eventualele clarificări.
În conformitate cu prevederile Codului Fiscal din România, certificatul de rezidență fiscală trebuie să cuprindă elemente de identificare a acționarului nerezident, precum şi a autorității care a emis certificatul de rezidență fiscală, ca de exemplu, dar fără a se limita la: nume, denumire, adresă, codul de identificare fiscală, data emiterii certificatului și faptul că acționarul (i.e. contribuabilul) este rezident fiscal în țara care a emis certificatul.
Plata dividendelor la Data plății (23.06.2023) cu aplicarea cotei mai favorabile este condiționată de transmiterea până la data de 09.06.2023 a tuturor documentelor complete și corecte și a eventualelor clarificări solicitate de Transilvania Investments. Societatea nu va fi considerată responsabilă de neaplicarea tratamentului fiscal mai favorabil menționat mai sus, în lipsa prezentării în termenul menționat a documentației și /sau a clarificărilor solicitate.
În cazul acționarilor nerezidenți care nu au depus până la termenul limită un certificat valid de rezidență fiscală, plata dividendelor se va efectua reținându-se cota standard de impozit pe dividende cu reținere la sursă în vigoare, respectiv 8% asupra valorii brute.
În cazul acționarilor nerezidenți reprezentați de Participanți, aceștia din urmă vor transmite la sediul Transilvania Investments, până la data de 09.06.2023, lista acționarilor pentru care se depun documentele fiscale care trebuie să conțină: denumirea completă a acționarului (pentru cazurile în care denumirea din Registrul acționarilor este diferită de cea înscrisă în documentele fiscale, se vor prezenta într-o rubrică specială motivele/explicațiile acestor diferențe), codul de identificare al acționarului cu care acesta este înscris în Registrul acționarilor transmis de către Depozitarul Central (NIN), numărul de acțiuni deținut la Data de înregistrare.
Băncile custode vor transmite la sediul Transilvania Investments copii legalizate (în original) ale certificatelor de rezidență fiscală ale clienților lor, pe care vor semna cu mențiunea că dețin originalul acestora, însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Transilvania Investments își rezervă dreptul de a solicita acționarului/împuternicitului acestuia documente suplimentare în urma analizării cererii de plată a dividendelor.
Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată în limba română, iar dacă sunt emise de o autoritate străină acestea trebuie să fie apostilate sau supralegalizate, după caz.

V.2. Plata dividendelor la valoare brută
În cazul fondurilor de investiții/organismelor de plasament colectiv fără personalitate juridică din România, nereținerea la sursă a impozitului pe dividendele cuvenite acestora se va realiza cu condiția ca Participanții sau Societățile de Administrare să transmită/depună fie (i) în original, la sediul social al Transilvania Investments din Brasov, Str. Nicolae Iorga nr. 2, cod poștal 500057, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică,
la adresa: actionari@transilvaniainvestments.ro, astfel încât acestea să fie recepționate de către societate, până cel târziu la data de 09.06.2023, următoarele documente:
- solicitare de plată a dividendelor la valoare brută, semnată de reprezentantul legal al societății de administrare, care să cuprindă:
➢ datele de identificare ale fondului de investiții, respectiv: cod unic de identificare/înregistrare, așa cum este evidențiat în Registrul Acționarilor Transilvania Investments ținut de către Depozitarul Central, denumirea completă a fondului de investiții, decizia de autorizare, numărul de înregistrare în Registrul A.S.F. și informații privind tipul fondului de investiții (închis sau deschis);
➢ declarația pe propria răspundere în original a reprezentantului legal al societății de administrare din care să rezulte explicit faptul că fondul de investiții nu are personalitate juridică;
- copie “conform cu originalul” a actului de identitate al reprezentantului legal al societății de administrare a fondului, în termen de valabilitate;
- copie “conform cu originalul” a certificatului constatator al societății de administrare a fondului/ alt document echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care să menționeze reprezentantul legal al societății de administrare a fondului;
- copie “conform cu originalul” a deciziei autorității de reglementare care să ateste autorizarea societății de administrare a fondului și a fondului de investiții.
În cazul în care documentele menționate mai sus și eventualele clarificări solicitate nu vor fi transmise până la data de 09.06.2023, Transilvania Investments va reține pentru respectivele fonduri de investiții/organisme de plasament colectiv fără personalitate juridică impozitul pe dividende în cota standard prevăzută de Codul Fiscal în vigoare.
Precizăm faptul că orice clarificare venită din partea autorităților și/sau modificare legislativă, ulterioare datei prezentului comunicat, cu privire la regimul de impozitare a dividendelor cuvenite fondurilor de investiții/organismelor de plasament colectiv fără personalitate juridică din România, va fi implementată în mod corespunzător de către Transilvania Investments și adusă la cunoștința acționarilor.
Informații suplimentare privind procedura de plată a dividendelor pot fi solicitate de la:
- Transilvania Investments Alliance: Departamentul Guvernanță Corporativă, tel. 0268-401141, 401142, e-mail: actionari@transilvaniainvestments.ro
- Depozitarul Central: tel. 021-4085800, e-mail: dividende@depozitarulcentral.ro

Transilvania Investments aplică prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal fiind disponibilă pe site-ul societății.
Reamintim acționarilor că orice modificări de date în Registrul Acționarilor (schimbări de nume, adrese, date de identificare, transferuri de acțiuni către moștenitori etc.) se realizează numai de către Depozitarul Central S.A., www.roclear.ro, cu sediul în București, Sector 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, et. 3, 8 și 9, tel.021-4085800, email contact@depozitarulcentral.ro, la solicitarea acționarului/persoanei îndreptățite.

Radu-Claudiu Roșca
Președinte Executiv

Mihaela-Corina Stoica
Director de conformitate

Un complex modern, capabil să primească aproape 2000 de vizitatori simultan, cu toate facilitățile pentru o zi perfectă de relaxare, este oferta pe care ștrandul Venus din stațiunea 1 Mai (jud. Bihor) o pregătește pentru această vară turiștilor din România. Lucrările de reabilitare au intrat pe ultima sută de metri pentru activul deținut de Transilvania Investments, în calitate de acționar majoritar al Turism Felix S.A., administratorul ștrandului.

Proiectul de investiții a însemnat refacerea integrală a complexului ce se întinde pe o suprafață de 4,3 hectare. Compania a păstrat doar vegetația deja existentă, conceptul fiind complet nou, structurat după modelul unui aqua park de ultimă generație.
Turiștii vor găsi aici 7 bazine pentru adulți și 2 bazine pentru copii, restaurante, locuri de relaxare și terenuri de sport. De la bazine de înot, inclusiv cu platformă de sărituri, la bazine cu tobogane, masaj aquatic sau jacuzzi, complexul alternează oferta de apă termală specifică zonei de vest a țării cu bazine cu apă încălzită.

„Complexul Venus vine să completeze oferta turistică pentru zona de Vest a țării pe care o avem în portofoliul Transilvania Investments. Dacă, până în prezent, Băile Felix au fost punctul principal de atracție, odată cu deschiderea aqua park-ului din 1 Mai ne dorim să oferim o alternativă la același nivel de calitate, accesibilă tuturor categoriilor de turiști”, spune Radu Roșca, Președinte Executiv al Transilvania Investments.

În prezent, lucrările principale legate de infrastructura ștrandului – refacerea sistemului de alimentare cu apă, construcția corpurilor de clădire noi, a rețelei de încălzire etc.- sunt finalizate, fiind în implementare lucrările de finisaje. Conform graficului de lucrări, ștrandul Venus va fi deschis pentru public în luna iulie a.c.

 

Brașov, 24 mai 2023

 

Machete ale noului ștrand Venus din 1 Mai.

Transilvania Investments încheie anul 2022 cu venituri de 91,33 milioane de lei și un profit net de 63,71 milioane de lei, la finalul unui an în care fondul a trecut prin schimbări importante, odată cu rebranding-ul companiei și implementarea noi strategii investiționale. Adunarea Generală a Acționarilor desfășurată, luni, la Brașov, a aprobat și distribuirea sub formă de dividende a aproximativ 48% din profitul net realizat.

Aprobarea distribuirii unui dividend de 0,0140 lei/acțiune reprezintă un randament de 4,9% raportat la prețul mediu de tranzacționare a acțiunilor TRANSI la Bursa de Valori București în anul 2022, data plății dividendelor fiind stabilită pentru 23 iunie a.c.

Acționarii Transilvania Investments au mai aprobat răscumpărarea a 20.000.000 de acțiuni proprii la un preț maxim de 0,49 lei/acțiune, reprezentând 0,9248% din capitalul social al fondului, în vederea reducerii capitalului social (12 milioane de acțiuni) și distribuirii cu titlu gratuit membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalului fondului de investiții (8 milioane de acțiuni).

În ultimul an, Transilvania Investments a luat decizii importante pentru activele din portofoliu, efectele acestora urmând a se reflecta în anii următori. „Mulțumită efortului întregii echipe, am reușit să aducem sub aceeași viziune direcțiile de dezvoltare pentru activele noastre din turism și să găsim soluții care să le permită să crească. Succesul pe care îl datorăm acționarilor noștri stă în abordarea unui management inovativ, concentrat pe eficiență.”, spune Radu Roșca, Președinte Executiv al Transilvania Investments.

Pentru anul 2023, Transilvania Investments își propune realizarea unui profit brut de 70,75 milioane lei la venituri totale estimate la 112 milioane lei, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de acționari în întâlnirea de la Brașov. În focus pentru acest an sunt investițiile în câteva companii cheie deținute, precum Aro Palace și Turism Felix, și implementarea strategiei de dezvoltare pentru activele din zona balneo.

Brașov, 25 aprilie 2023

Fondul de Investiții Transilvania Investments anunță încheierea tranzacției prin care își majorează participația deținută în Turism Felix S.A. la 93%. Achiziționarea pachetului suplimentar de acțiuni face parte din strategia fondului de a-și consolida poziția în activele cheie din portofoliu.

Tranzacția realizată în 29 martie, la B.V.B. (piața POFSV), a implicat achiziția unui pachet de 143.752.429 acțiuni emise de Turism Felix S.A., reprezentând 29,2663% din capitalul social. Valoarea tranzacției se ridică la 44.563.252,99 lei. Ca urmare a acestei achiziții, deținerea Transilvania Investments în societatea Turism Felix s-a majorat de la 63,7654% din capitalul social, la 93,0317%.

„Confirmăm încrederea pe care o avem în potențialul acestei companii ce a probat, în ultimii ani, reziliență și dorință de a se dezvolta, cu o viziune proaspătă și apetit pentru investiții noi. Tranzacția ne permite să ducem la un nou nivel strategia pe care am definit-o pentru toate activele pe care fondul le deține în domeniul ospitalității, oferind acționarilor noștri garanția că acționăm pentru a maximiza randamentele obținute.”, spune Radu Roșca, președinte executiv Transilvania Investments.

Compania Turism Felix operează în stațiunea Băile Felix cinci hoteluri: Internațional 4*, Termal 3*, Nufărul 3*, Poienița 3*, Mureș 2*, precum şi ștrandul Apollo-Felix. Lotus Therm Spa & Luxury Resort 5*, desemnat cel mai bun aquapark din România în 2022, face parte, de asemenea, din portofoliul Turism Felix și al Transilvania Investments.

În luna iulie a.c. este programată finalizarea celei mai mari investiții din ultimii ani, modernizarea ștrandului Venus din stațiunea Băile 1 Mai, pentru renovarea acestuia fiind alocat un buget de peste 40 milioane de lei.

 

Hotel Internațional 4*

 

 

Hotel Termal 3*

 

Hotel Nufărul 3*

 

Hotel Poenița 3*

 

Hotel Mureș 2*

 

Ștrand Apollo-Felix

 

Brașov, 30 martie 2023

Noi, Transilvania Investments, aniversăm 1 an de la tranzacționarea la BVB cu noul simbol TRANSI, 1 an de când compania a trecut printr-un un proces de rebranding.
În acest an, marcat de diverse provocări, am continuat implementarea strategiei investiționale care constă în maximizarea potenţialului oferit de principalele linii de business precum turism, real estate, industrie, tranzacţionare activă şi venture capital/private equity.
Ne inspirăm din valori progresiste, cu intenția de a implementa o viziune modernă asupra evoluției societății, în contextul noii poziționări pe piața de capital. Urmărim îmbunătățirea performanței și a eficienței investiționale, dorind să răspundem așteptărilor investitorilor.
Mulțumim întregii echipe, investitorilor și tuturor instituțiilor și partenerilor care ne-au fost alături, pentru buna colaborare!

București, 28 martie 2023

1-3 martie a.c. este perioada în care se vor stabili companiile ce vor gestiona 7 hoteluri pregătite pentru închiriere pe litoral de către THR Marea Neagră, compania ce are ca acționar majoritar fondul de investiții Transilvania Investments. Caietele de sarcini pentru licitațiile publice sunt deja disponibile la sediul THR.

Cu aproape 300 de camere cotate la 4*, complexul Cleopatra din Saturn este cel mai mare dintre activele oferite spre închiriere, suprafața de 23.000 mp incluzând și o piscină exterioară, restaurant, spații verzi. În imediata apropiere, se află complexul Narcis, cu 320 de camere, ambele hoteluri având acces la o plajă proprie. Cele două hoteluri sunt oferite spre închiriere într-un pachet care să permită dezvoltarea unui business complet.

Vraja Mării a fost, anul trecut, hotelul din portofoliul THR cu cel mai mare grad de ocupare. Locația din Eforie Nord este preferată de turiști pentru amplasarea pe plajă și atmosfera intimă, specifică unui hotel de mici dimensiuni. Pentru antreprenorii interesați de active de mari dimensiuni, hotelurile Semiramis și Tosca din Saturn, fiecare cu peste 300 de camere, sunt opțiuni în vederea dezvoltării unor afaceri pe termen lung.

Licitații pentru închiriere sunt programate și pentru hotelurile Balada și Cerna din Saturn, alături de alte active din domeniul ospitalității. Toate detaliile legate de participare sunt publicate pe site-ul https://thrmareaneagra.ro/licitatii/

Programul complet al licitațiilor publice cu strigare pentru închiriere organizate de THR Marea Neagră

Restaurant Prahova din Saturn – 01.03.2023, ora 08:30
Complex hotelier Balada din Saturn – 01.03.2023, ora 10:00
Complex hotelier Cleopatra și Narcis din Saturn – 01.03.2023, ora 12:00
Complex hotelier Cerna din Saturn – 01.03.2023, ora 14:00

Băi reci din Eforie Sud – 02.03.2023, ora 10:00
Complex hotelier Tosca din Saturn – 02.03.2023, ora 12:00
Complex hotelier Semiramis din Saturn – 02.03.2023, ora 13:00
Grădinița Hora - 02.03.2023, ora 15:00

Bufet Narcis - 03.03.2023, ora 10:00
Complex hotelier Vraja Mării din Eforie Nord - 03.03.2023, ora 12:00

 

Brașov, 22 februarie a.c.

 

Complex hotelier Cleopatra din Saturn

 

Complex hotelier Narcis din Saturn

 

Hotel Vraja Mării din Eforie Nord

 

Hotel Semiramis din Saturn

 

Hotel Tosca din Saturn

 

Hotel Balada (stânga) din Saturn

 

Complex hotelier Cerna din Saturn

Două poziții cheie în structura de conducere a companiei Aro Palace Brașov sunt deschise candidaților cu experiență în domeniul turismului. Compania deținută de Transilvania Investments, acționar majoritar cu 85% din acțiuni, este în căutarea unui CEO și a unui General Manager pentru hotelul omonim. Principala misiune a acestora va fi de a implementa strategia de transformare a companiei într-o entitate agilă, adaptată cerințelor tot mai exigente pe care clienții le au în domeniul turismului.

Cu 1.300 de locuri de cazare în administrare, la care se adaugă 3 restaurante și un centru de wellness, Aro Palace este una dintre cele mai importante companii din turism din zona centrală a țării. Viitorul CEO va coordona întreaga activitate a companiei, având în subordine o echipă aflată în extindere. Printre proiectele în curs se află renovarea hotelului Capitol și includerea acestuia într-un lanț internațional. Experiența de minim 3 ani într-o poziție similară este absolut necesară, toate detaliile legate de responsabilitățile acestui post fiind detailate aici: talent.winsed.swiss/en/job/7015

Un simbol al Brașovului, Aro Palace reprezintă, de mai bine de 8 decenii, cel mai important hotel al orașului. Planurile de viitor prevăd intrarea într-un proces de modernizare care să readucă hotelul Aro Palace în topul preferințelor turiștilor care vizitează zona. Redeschiderea barului de noapte și a renumitului restaurant rooftop, precum și reamenajarea camerelor sunt printre primele măsuri planificate pentru perioada următoare. Poziția de director general al hotelului include printre responsabilități coordonarea acestor investiții și crearea unei culturi organizaționale moderne, care să susțină politica de fidelizare a celor peste 70.000 de clienți ce se cazează, anual, în hotel. Cerințele și responsabilitățile postului sunt prezentate aici: talent.winsed.swiss/en/job/7016

Recrutarea este coordonată de o companie elvețiană specializată în domeniul ospitalității, care va asigura selecția transparentă a celor mai buni candidați. Data limită pentru trimiterea CV-urilor este 10 februarie a.c., aplicațiile putând fi trimise pe adresa jobsro@winsed.swiss

Brașov, 25 ianuarie 2023.

Oportunități de investiții pe litoral: hoteluri de 2, 3 și 4* sunt scoase la vânzare în Eforie Nord și Eforie Sud

Investitorii interesați să dezvolte afaceri pe litoralul Mării Negre, cea mai importantă zonă turistică din România, au acum posibilitatea de a achiziționa hoteluri de 2, 3 și 4* în stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud. Activele sunt scoase la vânzare de THR Marea Neagră, companie în care Transilvania Investments deține pachetul majoritar de acțiuni, fiind parte din strategia de repoziționare a portofoliului pe care fondul îl deține în sectorul ospitalității. Vânzarea celor 6 hoteluri va avea loc prin licitații programate începând cu data de 25 ianuarie, caietele de sarcini fiind deja disponibile la sediul THR Marea Neagră.
Cu peste 200 de camere și un centru wellness foarte apreciat de turiști, Complexul Bran-Brad-Bega din Eforie Nord este cel mai important activ din lista propusă investitorilor. Unitatea este cotată la 4*, iar amplasarea pe plajă și facilitățile suplimentare (piscină exterioară, bar, etc) permit dezvoltarea unor concepte de tip all inclusive din ce în ce mai solicitate de turiștii români. Tot în Eforie Nord, sunt scoase la vânzare și hotelurile de 2* Jupiter și Venus și hotelul Diana de 3*. Pentru zona Eforie Sud, hotelurile Capitol și Măgura oferă o capacitate totală de peste 300 de camere într-o stațiune tradițional dedicată turismului de familie.
Alte active scoase la vânzare includ complexul de tratament Băcile Reci din Eforie Sud și un restaurant cu capacitate de aproape 700 de locuri în Saturn.

Programul complet al licitațiilor poate fi consultat aici: https://thrmareaneagra.ro/licitatii/
Caietele de sarcini se pot achiziționa de la sediul societății THR Marea Neagră din str. Lavrion nr. 29, Mangalia sau în format electronic.

Brașov, 12 ianuarie 2023

Newsletterul Transilvania Investments

Abonați-vă la newsletter pentru a avea acces la o sinteză a celor mai recente informații despre Transilvania Investments.

Subscribe Newsletter
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram